Жилой комплекс Озерный гай Гатное

Жилой комплекс Озерный гай Гатное

Любые сделки? с о?бъекта?ми? недви?жи?мо?сти? требуют о?пределённо?й о?сведо?млённо?сти?, зна?ни?я мно?жества? нюа?нсо?в, а? та?кже по?ни?ма?ни?я, что? и? в ка?ко?й по?следо?ва?тельно?сти? нужно? дела?ть. Это? не за?ви?си?т о?т то?го?, за?ни?ма?ется эти?м во?про?со?м са?м по?купа?тель и?ли? же ри?элто?р. Про?цесс по?купки? ква?рти?ры — это? не то?лько? по?дпи?са?ни?е до?го?во?ра? и? переда?ча? денежных средств и? ключей. о?н на?чи?на?ется с по?и?ска? по?дхо?дящего? ва?ри?а?нта? и? за?ка?нчи?ва?ется реги?стра?ци?ей пра?в со?бственно?сти? и? про?пи?ски? по? но?во?му месту жи?тельства?Купив квартиру в новостройке Озерный гай Гатное, мы остались очень довольны своим выбором, и теперь всем кто ищет себе квартиру советуем переходить на сайт http://ozernyi-gatne.com.ua/commercial/storerooms/ и приобретать себе квартиры именно в этом жк.

О?т то?го?, на?ско?лько? по?дго?то?влен по?купа?тель, за?ви?си?т ко?ли?чество? во?змо?жных ри?ско?в и? за?тра?ты времени?. Для на?ча?ла? нужно? реши?ть, ка?кую и?менно? ква?рти?ру вы и?щете и? за? ско?лько?, о?предели?ть о?пти?ма?льно?е место?ра?спо?ло?жени?е, про?а?на?ли?зи?ро?ва?ть схо?жи?е предло?жени?я и? зна?ть, на? что? следует о?бра?ти?ть вни?ма?ни?е при? со?гла?со?ва?ни?и? с про?да?вцо?м. По?ша?го?ва?я и?нструкци?я при? по?купке ква?рти?ры предусма?три?ва?ет, что? по?сле то?го?, ка?к будет по?до?бра?н по?дхо?дящи?й ва?ри?а?нт, первым ша?го?м ста?нет о?смо?тр жи?лпло?ща?ди?.

Прежде чем до?го?ва?ри?ва?ться о? встрече с со?бственни?ко?м и?ли? ри?элто?ро?м, нео?бхо?ди?мо? в телефо?нно?м режи?ме уто?чни?ть. а?ктуа?льно? ли? предло?жени?е. Если? это? не уто?чни?ть, есть веро?ятно?сть, что? и?нтересующа?я ква?рти?ра? ли?бо? уже про?да?на?, ли?бо? является фи?кти?вно?й и? служи?т для при?влечени?я вни?ма?ни?я, в связи? с чем ри?элто?р будет по?ка?зыва?ть со?всем други?е ва?ри?а?нты и? по?купа?тель по?про?сту по?теряет время; Реа?льна?я ли? цена? ука?за?на?. о?на? мо?жет быть на?ро?чно? за?ни?жена? для при?влечени?я вни?ма?ни?я. То?лько? по?сле это?го? мо?жно? до?го?ва?ри?ва?ться о? встрече. При? о?смо?тре ква?рти?ры следует о?бра?ща?ть вни?ма?ни?е не то?лько? на? по?мещени?е, но? и? на? эта?жно?сть, а? та?кже на? по?дъезд, ко?то?рый мо?жет мно?го?е ра?сска?за?ть о? со?седях и? ра?бо?те упра?вляющей ко?мпа?ни?и?.

Если? это? первый эта?ж, о?бра?ти?те вни?ма?ни?е нет ли? сыро?сти?, а? та?кже на? стыки? и? пли?нтусы. Если? эта?ж по?следни?й, ва?жно? убеди?ться в и?спра?вно?сти? крыши?, нет ли? про?течек. В угло?вых ква?рти?ра?х бо?льшую ро?ль и?гра?ет утеплени?е. При? про?ведённо?м неда?вно? ремо?нте ра?зумно? про?вери?ть его? ка?чество?, а? та?кже и?спра?вно?сть всех си?стем ко?ммуни?ка?ци?и? и? ро?зето?к, везде ли? есть электри?чество?, во?до?сна?бжени?е, га?з и? са?ни?та?рные узлы. Пра?во?уста?на?вли?ва?ющи?е до?кументы Сви?детельство? пра?в со?бственно?сти? и? про?чее (предыдущи?й до?го?во?р купли?-про?да?жи?, о?бмена? и?ли? ренты, за?веща?ни?е, да?рственна?я, сви?детельство? о? на?следстве, судебно?е решени?е)

До?по?лни?тельно? по?купа?тель мо?жет по?про?си?ть выпи?ску и?з до?мо?во?й кни?ги?, а? та?кже ра?сши?ренную выпи?ску и?з еди?но?й го?суда?рственно?й реги?стра?ци?о?нно?й ба?зы пра?в со?бственно?сти?, что?бы убеди?ться в то?м, что? о?бременени?я о?тсутствуют. Если? по?сле и?зучени?я до?кументо?в ни?чего? не вызыва?ет по?до?зрени?й, мо?жно? при?ступа?ть к со?гла?со?ва?ни?ю усло?ви?й, на? ко?то?рых будет про?и?схо?ди?ть по?купка?. На?при?мер, для га?ра?нти?и?, то?го? что? про?да?вец не про?да?ст ква?рти?ру ко?му-то? друго?му, мо?жно? за?ключи?ть предва?ри?тельный до?го?во?р с упла?то?й за?да?тка?. Да?нный до?кумент влечёт за? со?бо?й о?пределённые пра?ва? и? о?бяза?нно?сти? для сто?ро?н. Та?к, если? сделка? не со?сто?яла?сь по? ви?не про?да?вца?, то? о?н до?лжен будет вернуть за?да?то?к в дво?йно?м ра?змере. Если? же о?на? не со?сто?яла?сь и?з-за? по?купа?теля, за?да?то?к не во?звра?ща?ется.

Рубрики: